การศึกษานานาชาติ
 สหรัฐอเมริกา
 แคนาดา
 ออสเตรเลีย
 นิวซีแลนด์
 สิงคโปร์
 หน้าเว็บใหม่
 home
 Event & Calendar
 Webmaster Login
 Username
 Password


ชาวอินเดียนแดง

ชาวอินเดียนแดงเผ่าอะแพชี
?

ชนพื้นเมืองเดิมในประเทศ หรือชาวอินเดียนแดง เป็นกลุ่มชนที่อาศัยในสหรัฐอเมริกามาก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาตั้งรกรากในประเทศ โดยชาวอินเดียนแดงได้ลดจำนวนลงอย่างมากในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 15-19 จากการทำสงครามกับชาวยุโรปที่มาตั้งถิ่นฐาน การจับเป็นทาส รวมถึงการย้ายที่อยู่ และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

?

โดยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการกำหนดขยายดินแดนของชาวอเมริกันทำให้เกิดการขยายตัวของพลเมือง และการขับไล่ชาวอินเดียนแดงออกไปอยู่บริเวณส่วนตะวันตกของประเทศ โดยชาวอินเดียนแดงกว่าหนึ่งแสนคนได้ถูกย้ายไปอยู่บริเวณตะวันตก ถึงแม้ว่าการย้ายถิ่นฐานที่ลงในลายลักษณ์อักษรปรากฏในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา จะเป็นการย้ายตามการสมัครใจ แต่ในทางปฏิบัติชาวอินเดียนแดงหลายเผ่าได้ถูกบังคับให้ย้ายและบังคับให้มีการเซ็นสัญญา ทำให้เกิดมีข้อขัดแย้ง ที่เรียกว่า สงครามอินเดียนแดง เกิดขึ้นหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา และเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2419 ทางการสหรัฐได้ออกคำสั่งให้ชาวอินเดียนแดงทั้งหมดถูกสั่งให้ย้ายเข้าไปอยู่อาศัยในเขตสงวนอินเดียนแดงในปัจจุบันชาวอินเดียนแดงยังมีการอาศัยปะปนการชาวอเมริกัน และบางส่วนได้เข้ารับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับชาวอเมริกันทั่วไป

เชื้อชาติ

ตามข้อมูลของ CIA World Fact ปี พ.ศ. 2548 ประชากรของสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย

  • คนผิวขาวรวมถึง คนเม็กซิกัน 81.7% หรือ 241 ล้านคน
  • คนผิวดำหรือ แอฟริกันอเมริกัน 12.9% หรือ 36.4 ล้านคน
  • คนอเมริกันเอเชีย4.2% หรือ 11.9 ล้านคน
  • ชาวอินเดียนแดง1.4% หรือ 4.1 ล้านคน
  • ชาวฮาวาย0.2%


ประชากร


ปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีประชากรประมาณ 273 ล้านคน ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชนชาติต่างๆ ทั่วโลก จนทำให้สหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่า “Melting Pot” ซึ่งหมายถึง การเป็นศูนย์รวมของแหล่งวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและหลอมละลายกลายเป็นอเมริกา ประชากรดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกา คือ ชาวอินเดียนแดง ส่วนชนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาสหรัฐอเมริกา คือ ชาวอังกฤษ และชาวเนเธอร์แลนด์??แคลิฟอร์เนีย เป็นรัฐที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นที่สุด รองลงมา คือ นิวยอร์ค ส่วนรัฐฮาวาย เป็นรัฐที่ชาวญี่ปุ่นได้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานมากกว่ารัฐอื่นๆ

?

ภาษา


สหรัฐอเมริกาไม่มีการกำหนดภาษาประจำชาติ แต่ในทางปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศ ในบางรัฐได้มีการกำหนดภาษาทางการของรัฐ นอกจากนี้ภาษาที่มีใช้กันมากในสหรัฐอเมริกาได้แก่มากกว่าหนึ่งล้านคน ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเวียดนาม และ ภาษาเยอรมัน

ศาสนา

ในสหรัฐอเมริกาไม่มีการกำหนดศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามจากการสำรวจเรื่องศาสนามีประมาณ 76.7% ของชาวอเมริกันนับถือศาสนาคริสต์ (52% นิกายโปรแตสแตนต์ 24.5% นิกายโรมันคาทอลิก และนิกายอื่นอีก 0.2%) โดยที่เหลือ เป็นชาวอเมริกันนับถือศาสนาอื่น หรือไม่นับถือศาสนาใดเลย

 

 

?

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

สภาพภูมิศาสตร์ อากาศ เวลา แผนที่อเมริกา

สภาพสังคมและวัฒนธรรมอเมริกา

ลักษณะประชากร เชื้อชาติ ศาสนาและภาษา

การเมือง การปกครอง กฏหมาย

สาธารณสุข สาธารณูปโภค

สภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ

อาหารการกิน

การท่องเที่ยว

การเดินทาง คมนาคมขนส่ง ระบบสื่อสาร

ที่อยู่อาศัย

การศึกษา

การทำงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา

หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ

ข้อมูลระบบการศึกษา

ข้อมูลการทำงาน

ข้อมูลการเตรียมตัวเพื่อเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

ข้อมูลการเตรียมสัมภาระ+ของจำเป็น

ข้อมูลการจัดการบัญชีและเงินสำรอง

ข้อมูลการกักกันและตรวจโรคติดต่อ

ข้อมูลการตรวจสอบเอกสารการเข้าเมือง

ข้อมูลระบบการประกันสุขภาพ

ข้อมูลการดำรงชีวิตในอเมริกา

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

รายชื่อสถาบันการศึกษาในอเมริกา

ข้อมูลสำหรับผู้ปกครองนักเรียน

เหตุผลที่ทำไมต้องไปกับ iGointer

สรุปขั้นตอนการบริการของ iGointer

รวมภาพข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ

บริการของ iGointer

โปรแกรมคัดสรรจาก iGointer

ฟรี! บริการให้คำปรึกษา

การจองตั๋วเดินทางและที่พัก

ข้อมูลอื่น ๆ

ลิงค์ข้อมูลที่จำเป็น

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

รวมลิงค์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย

รวมลิงค์สายการบินชั้นนำ

รวมลิงค์สถานฑูตทั้งหมดในไทย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

 

 

Last Update : 16 พ.ค. 51 - 11:26:22 น.
Visitor #: 11775

กลับขึ้นข้างบน

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ iGointer | ติดต่อ iGointer | แผนที่บริษัท |